Digital pedagogikk

Nye undervisningsmetoder i en ny, smart tid!Torill Evy Thune, Lærebokforfatter og digitalpedagog

Digital pedagogikk handler både om digital didaktikk og pedagogikk generelt. Det er en bred definisjon på at man tar i bruk elektroniske elementer for å endre eller forsterke opplevelsen av undervisning og læring. Pedagogikk handler bl.a. om hvordan man best skal legge til rette for at elevene/studentene oppnår læringsutbytte. 

I dagens skole og næringsliv bør vi alle være en del av et læringsfellesskap hvor vi samhandler, deler og utvikler kunnskap sammen. Ved hjelp av digitale medier, digitale nettressurser og ulike IKT verktøy legger vi til rette for lærings- og undervisningsaktiviteter, og vi snakker om digital didaktikk som en form for undervisning i vår digitale tid. Her blir læreren utfordret med hensyn til nye metoder i arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av elevenes/studentenes læringsarbeid.

Dette var også tema på årets NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) i Trondheim, som er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisningen. Målgruppe for konferansen er bl.a. lærere, skoleledere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. NKUL har et omfattende program over tre dager med parallelle sesjoner, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling. Her var flere av foredragsholderne tydelige på at en ny type undervisning er helt nødvendig for å tilfredsstille morgendagens næringsliv og ulike skoleretninger som grunnskole, videregående skole, fagskole, universiteter og høyskoler. Trenden er at man går mer og mer bort fra det tradisjonelle klasserommet og mer over på å sentrere undervisningen rundt den lærende og de personlige utfordringene, bl.a. gjennom arbeid i prototypeverksted.

To av hovedforeleserne, Marc Prensky og Dr.Isa Jahnke, var bl.a. innom dette i sine foredrag. Marc Prensky, som skapte begrepet «den digitalt innfødte» og som er kjent som en fremsynt person innen moderne undervisning sa det slik:

« What’s changing is what an education is and what “being educated” means: The world is at the beginning of a civilization-level change in education, from the old “academic” approach that improves individuals, to an “empowering skills” approach that directly improves their world (and individuals in the process) ». Dr. Isa Jahnke som regnes som ekspert innen forskning på menneskesentrert design for læring, brukeropplevelse, utdanningsteknologi og design for meningsfylt læring og kreativitet, snakket om: «Digital Didactical Design (DDD) for meaningful learning» og hadde konkrete eksempler på «From traditional classrooms to meaningful learner-centered practices».


Ulike IKT verktøy og ny teknologi som er aktuelle er bl.a.:

Lyd, bilde, video bl.a. lyd/video feedback i vurderingsarbeidet

Flipped classroom

Mobile enheter; bl.a. bruk av mobiltelefon

Office 365

Gsuite 

Interaktive tester

Bruk av sosiale medier

Koding, spill, simulering, 3D printing 

Osv.


Oppsummert kan vi si at digital didaktikk og pedagogikk handler om;

å ha fokus på elevenes framtidige kompetansebehov i framtidens jobber

fra lærerstyrt til mer elevstyrt hverdag

fra underviser til veileder 

designe for en meningsfull læringsprosess

skape interesse, fagglede, engasjement, motivasjon, inspirasjon, innovasjon, kreativitet, nysgjerrighet hos elevene/studentene

aktivisering av elevene/studentene

kritisk tenking

problemløsing

gjøre elevene/studentene kjent med ny teknologi. Spesielt yrkesfagene er integrert med teknologi. Næringslivet og videre studieretninger ser etter elever/studenter med praktisk, teknologisk kunnskap

skape mestringsfølelse

engasjere flere sanser hos elevene/studentene

prosjektbasert undervisning og læring

samhandling, samarbeidslæring og distribuert læring

bruk av virtuell virkelighet og simuleringer


Dette er metoder som er helt i tråd med Fagfornyelsen i de nye læreplanene for grunnopplæringen som kommer i 2020.


Digital didaktikk og pedagogikk handler også om:

å gå fra aktiviteter som lar studentene være passive til aktiviteter som krever egeninnsats, problemløsning, god fremstilling, refleksjon og evne til kritisk tenking, slik at elevenes/studentenes personlige egenskaper utvikles på helt andre måter. 

å skape nye arbeidsprosesser (og ikke bruke ny teknologi på gamle arbeidsprosesser) som skaper engasjement og interesse og dermed bedre læring.

at framtidens arbeidere uansett yrkesgruppe vil måtte beherske IKT og ulike teknologier med ulike tilnærminger.

at framtidens arbeidere må beherske tekst og elektroniske tabeller i samarbeid

at framtidens jobber vil være komplekse der IKT- verktøy- er en naturlig del av arbeidshverdagen.


Noen eksempler på digitaliseringen i bygg- og anleggsbransjen:

Dokumentasjon av byggeprosessen med bilde, video – mobil eller laptop.

Bruk av digitale tegninger.

Bruk av VR briller (VR= Virtual reality) i virtuelle bygg og anlegg.

BIM - verktøy utvikles stadig videre. Kan her se hele bygget/anlegget virtuelt, med alle detaljer. Det handler ikke lenger om å kun se modellen, men å få en direkte interaksjon med bygget/anlegget.

4D – prosjektplanlegging med digitale bygningsmodeller og anleggsprosjekt.

Ny teknologi med sensorer utplassert i mange byer (smarte byer) og man kan bl.a. få kunnskap og informasjon man trenger for å bl.a. vedlikeholde bygg/anlegg langt mer effektivt. 


Stavanger, 29. mai 2018
Byggenæringens Forlag

Forlaget har utgitt digitale lærebøker siden 2013. Fra 2018 vil vi i økende grad utgi berikede digitale lærebøker. Dette vil gi flere muligheter for elevenes læring:

  • Elevene ser filmer og animasjoner direkte i boka.
  • Elevene løser interaktive oppgaver i boka.
  • Eleven får lest opp teksten.
  • Eleven kan tegne, markere nøkkelord og skrive notater i den digitale boka.I fremtiden kommer nye funksjoner som:

  • Opplasting av egne bilder og filmer
  • Kommunikasjon mellom lærer og elev via boka.


På dette nettstedet vil vi legge ut interessante artikler og foredrag om pedagogikk som støtter yrkesfaglærer som ønsker å ta i bruk digitale læremidler. Vi vil bl.a. annet rapportere fra et pågående forskningsprosjekt i samarbeid med Oslo Met – institutt for yrkesfaglærerutdanning: «Utvikling og bruk av berikede digitale lærebøker i anleggsteknikk». Med bakgrunn i forskningsresultatene vil vi tilby kurs for lærere i digital didaktikk i bygg- og anleggsfag.