Bokas nettressurs

 • Målene:

  • Kunne se farlige situasjoner, eks manglende rekkverk, feil ved maskiner og verktøy
  • Arbeide riktig og bruke nødvendige hjelpemidler, slik at kroppen unngår belastningsskader
  • Utøve sitt yrke på en måte som unngår ulykker og skader på det ytre miljø (forurensing)
  • Kjennskap til bedriftens stoffkartotek.
  • Ta hensyn til faremomenter ved bruk av kjemikalier: for eks. oljer, syrer, epoxymaterialer, menbraner og primere, forskjellige bindemidler, tetningsstoffer og limprodukter
  • Stoffkartotekforskriften
  • Har deltatt i vernerunder

  Large vg3 hms png

  • Planlegge arbeidsoppgaver etter tegninger og beskrivelser
  • Utarbeide fremdriftsplaner for arbeider og bestille materiell i samsvar med tegninger og beskrivelser
  • Bruke digitale måleverktøy
  • Bruke nivellerings- ogoppmålingsutstyr til stikking av anleggstekniske arbeid
  • Varsle om arbeid og sikre og sperre av byggeplasser og anleggsområder etter gjeldende regelverk
  • Kontrollere underlag og sikre fastmerke og utmålte punkt

  Large vg3 oppmaaling

 • Kompetansemål fra læreplanen:

  • fundamentere og komprimere for veg, grunnarbeid og kommunaltekniske anlegg
  • bruke preaksepterte løysingar for ulike typar arbeid
  • bruke og komprimere ulike massetypar
  • utføre enkle forskalings-, armerings- og støypearbeid
  • leggje rør og kablar og montere kummar
  • vedlikehalde vegar av ulik standard i samsvar med gjeldande regelverk
  • handtere overvatn i veggrøfter, sluk og stikkrenner
  • utføre arbeid i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
  • bruke eigna verne- og tryggleiksutstyr
  • dokumentere og vurdere arbeidet
  • kjeldesortere og handtere avfall etter gjeldande regelverk
  • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp


  Large vg3 veibygging